Sykefravær

NIKS har arbeidet med system for oppføling av sykefravær lengre enn noen vi kjenner til. Arbeiet har vært knyttet til to ulike anliggender.

  • Utforming av bedriftsinterne prosedyrer(system) for oppfølging av sykefravær.
  • Utforming av program for implementering

HISTORIKK

Vi har arbeidet med skriftlige prosedyrer implementert i kvalitetssikringsystem og drevet med innføring av disse i virksomheter siden 1987. Grunnlaget for dette har alltid vært krav til oppfølging i gjeldende lovgivning, samt kunnskaper om hva som er vesentlig for å oppnå gode resultater. Systemet er endret og forbedret utallige ganger.

Etter hvert som stadig flere virksomheter har brukt systematikken er det opparbeidet et omfattende erfaringsmateriale. Både knyttet til hva som virker og er vesentlig for et godt resultat, og hvor ulike fallgruver finnes. For tiden er det ca 30 virksomhetr som bruker opplegget.

 

RESULTATER

Med resultater menes at den enkelte ansatte skal oppleve virksomheten raskt og effektivt fanger opp den ansattes problem, avklarer sammen med den ansatte hva som må planlegges, og avtaler praktiske tiltak og oppfølging. Opplegget må fungere slik at virksomheten samtidig opparbeider riktig dokumentasjon i den enkelte sak, slik at nødvendige dokumenter for avklaring er og konklusjoner foreligger i alle saker. Opplegget må fungere slik at refusjon fra NAV og eventuelt fra andre som refunderer utgifter til sykelønn / annet, blir riktig.

 

VANLIG UTVIKLING

Rask reduksjon av sykefravær, umiddelbart er omplementering. Det er ikke kjent for oss at noen har hatt økning, eller stillestående sykefravær.(NIKS kan dersom det er ønskelig inngå avtale om"no cure, no pay").

Tryggere ansatte. Ansatte opplever i tydeligere grad at virksomhetens omsorg er blitt kvalitativt bedre, at den ansatte får nødvendig støtte og opplever "kontroll" i saken, slik at tillegsbelastninger som ofte oppleves i forbindelse med sykdom knyttet til usikkerhet blir redusert.(Ansatte som er syke opplever i sterk grad usikkerhet om jobbsituasjon, om det å bli erstattet, hvordan gjeninntreden skal foregå osv.)

Raskere avklaring av saker Avklaring kan innebære at en konkluderer med at den ansatte ikke er arbeidsfør i jobben, og at en må styre saken i en annen retning. Det kan være delvis trygd, oppsigelse til trygd, annen jobb, utdanning o.l.. Spesielt nyttig fungerer systemet for å forlenge mulig arbeidskarriere ved å kunne avklare delvis arbeidsuførhet.

 

GJENNOMFØRING

Informasjonsmøte

For å sette i gang et arbeid i regi av NIKS as ønsker vi først å gjennomføre et informasjonsmøte i virksomheten. Deltakere fra virksomheten bør være partsammensatt, det vil si toppleder, hovedverneombud (HVO), vesentlige tillitsvalgte samt personell som normalt administrerer lønn / sykelønn samt kvalitetskoordinator / IK korordinator. Enkelte ganger ønskes et mindre møte først f.eks. leder / HVO.

I møtet skisseres hovedtrekkene i sytemet samt implementering i virksomheten inkludert etterfølgende kontroll og veiledning.

 

Planlegging av inføring gjøres konkret sammen med virksomhetens kvalitetskoordinator / IK ansvarlig eller personalmedarbeider. Planleggingen angår både forberedelse av dokumenter samt plan for innføring. Samlet blir dette en "pakke" som etter hvert partssammensatt, og godkjennes i AMU. Grundig forarbeid = godt resultat! I mindre virksomheter kan vi slå sammen ulike stadier innføringen og gjennomføre enklere.

Innføring gjennom planlegging

Vi gjennomfører lederopplæring sammen med virksomhetens eget personell (ofte 2 dager) hvor gjerne tillitsvalgte og ledelsens støttepersonell også deltar. Informasjon til ansatte gjennomføres i form av informasjonsmøter som tar 2-3 timer. Det er viktig at alle forstår prinsipper og nye krav til leder og ansatte.

Etter en tid, gjerne noen måneder senere, gjennomfører NIKS as interne revisjoner og kontrollerer både prosedyrer og implementering.

Systemet er helt bransjeuavhengig og helt uavhengig om virksomheten er IA - bedrift eller ikke. Dersom virksomheten er IA - bedrift kan det være hensiktsmessig at IA kontakten medvirker i opplæringen, etter først å ha fått gjennomgått systemet. Systemet forholder seg til lovvgivningen på området, ikke til IA-avtalen direkte. Allikevel vil systemet tilfredstille kravet til " innføring av system" som fremgår av den IA-avtalen som virksomheten har undertegnet med NAV.