Kartlegginger

Kartlegging er et særskilt og omfattende tema i HMS lovgivningen. Det skal både avdekkes i hvilken grad en virksomhet etterlever lovgivningen, det skal avdekkes risiko og det skal framskaffes fakta vedrørende ulike faktorer i arbeidsmiljøet. Det er avgjørende for dette arbeidet at de data som framskaffes gjennom kartlegginger er hensiktsmessige med tanke på senere anvendelse, slik at det kan utarbeides rapporter, prioriteres tiltak og gjennomføres forebedringer. Niks har omfattende erfaring med kartleggingsarbeid, både fysiske forhold (støy m.v) og hvordan en kartlegger løpende forekomster, for eksempel årsaker til sykefravær, personskader, ”turn over” osv.

Helsekontroller
I enkelte tilfeller må en overvåke ansattes helse som en konsekvens av kartleggingsresultater. Et eksempel er støy. Dersom det er nødvendig må en i tillegg til andre tiltak også sette i verk et program for overvåkning av ansattes hørsel for derigjennom å kunne fastslå om de støyforebyggende tiltakene har vært tilstrekkelige. Flere miljøforhold kan medføre at en må sette sammen en meny av undersøkelser for å kontrollere de forebyggende tiltakene. Niks er av den oppfatning at generelle helsekontroller, uten at de forutgående målinger og vurderinger er utført, er et farlig alibi og en miljømessig ulempe. Det er et viktig arbeidsmiljøtiltak å sørge for tilstrekkelig medvirkning i planlegging av overvåkning, slik at ansattes representanter ikke forledes til å kreve generelle helsekontroller.

Niks bistår med måling av arbeidsmiljø, risikovurderinger, opplæring av ansatte i faremomenter, og utvikling av program for helsekontroller samt tilstrekkelig dokumentasjon.