Avviksbehandling

Avviksbehandling er lovpålagt verktøy som innebærer at ansatte på en sikker måte kan ta opp forhold eller hendelser og være sikker på at saken blir hensiktsmessig behandlet. I praksis er det nødvendig med et grundig arbeid forutgående før en kan si at systemet fungerer hensiktsmessig . Det skal planlegges hvordan saksbehandling skal foregå, defineres kategorier, planlegges oppfølgende arbeid og ansatte må læres opp. Avviksbehandling må kontinuerlig følges opp av ledelsen, gjerne i form av forsterket målsettingsarbeid, kampanjer rette mot ulike forhold og i produktivitetsarbeidet. Avviksbehandling er både et HMS og produktivitetsfremmede tiltak.

Niks har omfattende erfaring med etablering av systemer, både manuelle og elektroniske baserte systemer. (Utviklet web- basert system sammen med Cerum). Niks reviderer systemer og medvirker i ulike vedlikeholdsaktiviteter for å holde systemet i drift. Niks bistå i analyser for å avklare hva som eventuelt hemmer systemet og påvirker til feilaktig eller mangelfull bruk.