BEDRIFTSHELSETJENESTE (BHT)

Lovgivningen pålegger virksomheter å tilknytte seg Bedriftshelsetjeneste (BHT) dersom de tilhører bestemte bransjer eller har arbeidsmiljø som etter risikovurdering bør ha tilknyttet HMS fagpersonell.

Det finnes ulike ordninger som kan fungere som BHT, de vanligste er:

Felles ordning: Flere virksomheter går sammen om en felles organisasjon, og ansetter fagpersonell. Virksomhetene danner en generalforsamling, som velger styre, og som igjen står ansvarlig for at personell, kvalitetssikring og utstyr er tilstrekkelig.  Vanlig driftsform er at BHT kaller inn ansatte fra den enkelte virksomhet og gjennomfører en ”grunnpakke”, bestående av helsekontroll, i tillegg til ulike former for bistand i miljøarbeidet. Det er helt vanlig at det også leveres helsetjenester i tillegg til BHT, i konkurranse med fastlegeordningen.

Egenordning. Enhver virksomhet kan ansette egne HMS personell og organisere  BHT som en intern avdeling. En forutsetning for en slik modell er at virksomheten er stor, gjerne internasjonal, og har fordeler av enhetlig tjenesteyting. Det er uvanlig slike ordninger selger tjenester ut over virksomheten. Det er uvanlig at slike ordninger også leverer helsetjenester.    

Aksjeselskap. BHT kan organiseres som aksjeselskap, og ha ”kunder” i stedet for ”medlemmer”.  Aksjeselskapet er da ansvarlig for at det finnes kompetent personell,  kvalitetssikring og utstyr er tilstrekkelig. Kundene har vanlige forbrukerrettigheter, og kan velge og betale for de tjenestene de har behov for.

Betalingsordninger: Fellesordninger er basert på felles kostnadsdekning, og beregner kostnadsdekning vanligvis ”pr hode”. Ordningen kan ikke ha inntekter ut over egen medlemsportefølje, og er der derved ikke et ”skatteobjekt”.  Aksjeselskap kan drive virksomheten på ulike måter, fra å fungere tilnærmet som en fellesordning og levere en ”standard grunnpakke” med pris ”pr hode” bestående av personalhelsetjeneste.  I tillegg leveres andre HMS tjenester med timepris.  

Niks er et aksjeselskap, og har valgt å kun kreve betaling for beregnede timer, ingen ”pr hode pris”.  Det vil derfor ikke være slik at en andel av ansatte i en virksomhet er ”innmeldt”. Avtalen med Niks angår virksomheten.    

Framgangsmåte for inngåelse av avtale med NIKS:
Grunnlag for tjenesteyting fra NIKS er de krav som virksomheten har i HMS lovgivningen. Vi bistår virksomheten i å få oversikt, og å kartlegge arbeidsmiljøet med tanke på å avdekke avvik fra krav.

Det settes periodiske mål, og ut fra dette lages en grov HMS plan for normalt et år. Målene er typisk reduksjon av sykefravær, mindre risiko for brann, personskader, generell sikkerhet for utstyr og virksomhetens verdier og omgivelser.

Det planlegges møtestruktur, så som interne samarbeidsmøter, AMU møter og planleggingsmøter. Ut fra dette beregnes et antall timer som danner grunnlag for avtalen. Avtalen rullerer og kan styres av partene med tanke på innhold og omfang fra periode til periode. Kostnader i en slik framgangmåte er vanligvis langt lavere enn ”pr hode pris”, eller som kostnadsdeling som i fellesordning. Kanskje med unntak av svært små virksomheter med tilgang på fellesordning i nærmiljøet.

Niks arbeider alltid for å bli overflødig og søker alltid å innarbeide effektive rutiner for styring av HMS arbeidet i virksomheten. Samtidig forbeholder Niks seg retten til å bruke utviklingsarbeidet i andre virksomheter,( så fremt dette ikke er konkurranse vridende for kunden!). Denne ordningen gjør at Niks over mange år har opparbeidet et stort materiale med ”beste praksis” innenfor det aller meste av HMS arbeid. Alle kunder nyter godt av dette, og gjør tjenesteytingen svært effektiv.  Spesielt gjelder dette områder som sykefravær, generelt personalarbeid, opplæringssystem, system for opprettelse av kvalitetssystemer med innarbeidet internkontroll av HMS, stillings- og fullmaktsavklaring, styring med brannvern, byggeplasser, farlig gods med mer.

Niks leverer også helsekontroller, men kun det som etter vårt syn er påkrevd i HMS lovgivningen. Dette er at det før eventuelle kontroller skal avdekke risiko i miljøet (for eksempel ved å måle støy), det skal avklares hvordan en skal verne arbeidstakerne mot risikoforholdene (program for støydemping / bruk opplæring i bruk av verneutstyr), og deretter utvikle et program for kontroll av arbeidstakernes helse  (hørselskontroller). Dette for å kunne fastslå i hvilken grad det vern som er satt i verk er tilstrekkelig.  

Niks er opptatt av at HMS arbeidet er tilstrekkelig ”medvirkningsbasert”. Med det mener vi at et målrettet arbeid i størst mulig grad skal involvere ansatte, og at ansatte også er kvalifisert til å delta på lik linje. Dette forutsetter fra vår side at vi er nøye med språk, begrepsbruk og terminologi. Vi bestreber oss på å påvirke til opplæring og kvalifisering, før planlegging og gjennomføring av tiltak, slik at ansatte også i ettertid blir tatt med på råd og blir gitt innflytelse. Denne grundige tilnærmingen gjør at vi er mer opptatt av å skape varig framgang, litt etter litt, og ikke å få ”alt på plass” i en fei.  

Ut over å være BHT for et antall virksomheter, er Niks også involvert i lederopplæring, og annen HMS opplæring generelt. Vi driver opplæring av andre BHT personell (vi vil gjerne ha konkurrenter!) og av og til deltar vi i Fou prosjekter. Niks har et stort nettverk av ekspertise som vi bruker der vi selv ikke strekker til, og samarbeider gjerne med andre fagmiljøer i deres utfordringer.

Lenker