KVALITET

Niks AS har lang erfaring med bistand knyttet til etablering og vedlikehold av internkontroll / kvalitetssystemer. Kompetansen er erfaring med fagområdet de siste 25 år, en rekke kurs, samt kvalifikasjon som internasjonal kvalitetsrevisor.

I fohold til tilsynsmyndigheter, gjelder kravene til intern kontroll av HMS alle virksomheter, også enmannsforetak.
Grunnlaget for kravet finnes i ulike internkontrollforskrifter, mest kjent er Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). I tillegg til denne finnes flere lignende forskrifter så som Byggherrreforskriften (krav om intern kontroll på byggeplasser) og internkontroll i helse sosialt arbeid, arbeid med matvarer, dyr osv. I alle tilfeller hvor myndighetene har et krav, finnes det også en plikt hos virksomheten å kunne dokumentere hvordan kravet dekkes, og bevise at dette er utført. I praksis gjøres dette ved å sette et forhold i ”system”. Derfor skal alt HMS arbeid i en virksomhet være inkludert i internkontrollsystemet.

I forhold til kunder er kravet ofte basert på standarden Iso 9001 som helt bransjeuavhengig beskriver hvordan en virksomhet skal dokumenteres. Forenklinger, eller utledninger, av denne standarden finnes i godkjenningsordninger for leverandører så som ”Achilles” (godkjenningsordning for leverandører innenfor oljesektoren), ulike miljøstandarder og merkeordninger.

Felles for alle disse kravene er at det må finnes og vedlikeholdes et system tilpasset virksomheten. Det er svært hensiktsmessig å planlegge at systemet skal kunne dekke alle relevante krav, helt fra oppstarten.

Niks kan i den forbindelse:

• Etablering av system.
Niks har rådgitt en rekke virksomheter innenfor offentlig og privat sektor med etablering av systemer. Fra oppstart til sertifisering.

• Etablering av Web-basert system for styring av
  kvalitetsdokumentasjon / registre og avviksbehandling.

Niks har medvirket i utvikling av web basert system for styring av kvalitetsarbeidet. Systemet består av programvare som leies, samt bistand til oppstart og bruk.

• Vedlikehold/ omarbeiding av eksisternde system.

Niks medvirker i vedlikehold / omarbeiding av systemer i en rekke virksomheter, til enhver tid minst 20-30 virksomheter innenfor ulike bransjer.

• Interne revisjoner
Niks leverer interne revisjoner i forbindelse med gjennomføring av systemtilsyn i mange ulike virksomheter. Prosedyre for gjennomføring er hovedsakelig i henhold til krav i iso standard. Revisjonsplan for virksomheter utarbeides vanlivis i forbindelse med årlig HMS planlegging.

• Leverandørundersøkelser
Spesielt innenfor bygg / anlegg er leverandørudersøkelser etter hvert blitt vanlig og viktig. Etter hvert forventer vil at også offentlig sektor blir bevisst dette viktige arbeidet. Niks har erfaring for planlegging, gjennomføring og rapportering av interne revisjoner.

• Prekvalifisering.
Niks bistår virksomomheter med prekvalifisering. Vi tenker på krav i henhold til ”Achilles”, eller andre leverandørkrav som kunder stiller før forespørsler.


Niks kan ikke godkjenne / sertifisere.
Dersom en virksomhet ønsker å bli sertifisert, må virksomheten velge en kvalifisert leverandør av denne særskilte tjenesten. Virksomheter som har denne kvalifikasjonen skal ikke være rådgiver for virksomheter som de selv skal sertifisere.  Normalt trenger den som ønsker å bli sertiftisert derfor å tilknytte seg minst to ulike bistandsytere. En kvalifisert rådgiver (Niks) og en leverandør av sertifisering.

LENKER