Krav og funksjonsavklaring

MÅLGRUPPE

Arbeidstakere som står i fare for- eller er sykemeldte.

FRAMGANGSMÅTE

Arbeidstaker, arbeidsleder, fastlege eller NAV kan bestille produktet.

Vi benytter ett krav og funksjonskjema der arbeidstagerr, nærmeste leder og vår kontaktperson deltar ref; www.funksjonsvurdering-bht.no

Ofte blir metoden satt som tiltak i første dialogmøte innen 6 uker for sykemeldte.

En arbeidsplassvurdering er ofte hensiktsmessig å ta i tillegg

MÅL

Kartlegge forholdet mellom arbeidskrav og arbeidstagers funksjon. Vurdere hensiktsmessige tiltak internt, system- og ondividnivå i avtalen om mer inkluderende arbeidsliv er individuell oppfølgingsplan et sentralt verktøy.

Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstager og bygger på en vurdering av arbeidstagers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne.

Krav og funksjonsavklaring er et hensiktsmessig og nyttig hjelpemiddel, som hjelper arbeidstager og arbeidsgiver til å finne gode løsninger og iverksettelse av målretta tiltak.

VARIGHET

2-4 timer

RAPPORT

Arbeidsgiver, arbeidstager, fastlege evt. NAV og behandlingsapparatet får innen 5 virkedager en god rapport som innledningsvis beskriver krav til funksjon og arbeidstagers forutsetning for konkurs.

Hoveddel av papporten beskriver de områder der det er ett gap mellom krav til funksjon og arbeidstagers forutsetninger. Konklusjonen er anbefaltre tiltak tiltak for å redusere gap for økt arbeidsdeltagelse - raskere tilbake.

KONTAKTPERSON

Torunn Sund-Olsen

mobil: 917 63 951

E-post: torunn@niks.no

VIRKEMIDLER NAV

Refusjon av BHT honorar, for IA-bedrifter, inntil 6 timer i målrettet aktivitet som ledd i oppfølging-  eller forbygging av sykemelding www.nav.no

 

PRIS

Bedrifter med avtale har pris beskrevet i rammeavtalen med NIKS 

Timepris for andre kunder er 1225,- pr. time.

Evt reise og opphold etter statens satser kommer i tillegg.